Err

CONDICIONS GENERALS DE VENDA


L'empresa Disfresses Barquet SCP (a continuació EL VENEDOR) amb N.I.F. J64913148 amb domicili a Sabadell i compte email disfressesonline@gmail.com (des d'ara EL DOMICILI DEL VENEDOR). Qualsevol compra d'un producte present a la tenda online de la web (des d'ara EL LLOC DEL VENEDOR) de la web (des d'ara EL LLOC DEL VENEDOR) requereix la consulta i acceptació d'aquests termes i condicions de venda. La compra des de la web i el fet de fer qualsevol comanda suposa que ha llegit i acceptat les presents condicions de venda.


Preàmbul

Les presents condicions generals tenen per objecte definir els drets i obligacions d'ambdues parts, en el marc de la venda per internet de productes proposats per el venedor al consumidor.

Confirmació de la comanda

La informació actual serà seguida per un correu electrònic a l'e-mail indicat per el comprador, llavors de la notificació de la comanda.

Confirmació i prova de pagament

Els registres emmagatzemats en els sistemes de l'empresa de EL VENEDOR, en condicions adequades de seguretat són considerats com a prova de les comunicacions, comandes i pagaments entre ambdues parts.

L'emmagatzemament de les ordres de compra i les facture, efectuades de forma fiable i duradera poden ser creades com a prova de compra.

Informacions sobre els productes

Tots els esforços han sigut realitzats per a garantitzar l'exactitud de la informació present en el LLOC DEL VENEDOR o dels seus proveïdors, no obstant no són responsables de les conseqüències, incidents, danys resultants de la transmissió electrònica o de l'exactitud de la informació transmesa, fins i tot en el cas de què EL VENEDOR és conscient de la possibilitat de tals danys. Els noms i marques dels productes i fabricants són utilitzats únicament amb finalitats d'identificació. Totes les fotos, descripcions i preus no són contractuals.

Periode de validesa de les ofertes i preus

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlits fins la data indicada o fins a la fi del número d'existències indicat. Així com els preus indicats en el moment de la consulta de la pàgina web.

Despeses de transport i plaços d'entrega

Els productes són entregats a l'adreça indicada per el comprador en el formulari de comanda, i només en les destinacions geogràfiques especificades en les formes d'entrega.

Tots els productes són enviats en perfecte estat. El client ha de notigicar a l'empresa de logística el més mínim rastre d'impacte (forats, empremtes d'aplastament, etc...) en el paquet i, quan procedeixi, ha de rebutjar el paquet. Un producte idèntic serà enviat sense recàrreg.

El canvi d'un producte declarat, després, i fet malvé durant el transport, sense cap tipus de reserva que hagi estat emès al rebre el paquet, no pot ser pres en compte.

Igual que amb qualsevol enviament, és possible patir un retràs o que el producte sigui extraviat. En tal cas, l'empresa de logística serà contactada per a iniciar una investigació. Es faran tots els esforços necessaris, durant el temps necessari, per a trobar en paquet. En el seu cas, el comerciant serà reembolsat per l'empresa de logística i un nou paquet idèntic serà entregat sense cap cost.

Per la nostra part, declinem qualsevol responsabilitat en els plaços d'entrega causats per l'empresa de logística, especiament en el cas de pèrdua de productes, la metereologia o vagues.

Problema d'entrega per part de l'empresa de logística

El consumidor ha de fer arribar al VENEDOR, el mateix dia de l'entrega o com últim plaç el primer dia hàbil després de l'entrega, qualsevol tipus de reclamació degut a un error d'entrega i/o a la no conformitat dels bens en espècies o en qualitat respecte a les informacions proporcionades en el formulari de la comanda.

Finalitzat aquest periode, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d'aquesta reclamació davant EL VENEDOR,, podrà ser dirigida a L'ADREÇA DEL VENEDOR.

El consumidor ha d'enviar una còpia de la carta a l'ADREÇA DEL VENEDOR. Sense això, no s'efectuarà cap tipus de canvi.

Error en l'entrega

El consumidor ha de fer arribar al VENEDOR el mateix dia de l'entrega o com últim plaç el primer dia hàbil després de l'entrega, qualsevol tipus de reclamació degut a un error d'entrega i/o a la no conformitat dels vens en espècie o en qualitat, respecte a les informacions proporcionades en el formulari de la comanda.

Finalitzat aquest període, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d'aquesta reclamació davant el VENEDOR podrà ser dirigida a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR.

Qualsevol reclamació no efectuada segons les normes dites anteriorment i després dels plaços senyalats, no serà considerada i EL VENEDOR no serà responsable respecte als consumidors.

En cas d'error en l'entrega o d'un intercanvi, qualsevol producte per a canvi o reembols haurà de ser tornat al VENEDOR, amb tots els elements de la comanda i en el seu embalatge original, en perfecte estat a l'ADREÇA DEL VENEDOR.

Les despeses d'enviament correran a càrreg del VENEDOR, a menys que es demostri que el producte no correspont a la declaració original feta per el consumidor, per a què el canvi sigui efectuat correctament.

Garantia de productes

Les disposicions de les presents condicions no poden privar al consumidor de la garantia legal que exigeix que el venedor professional ha de garantitzar contra qualsevol tipus de defecte del producte venut.

El consumidro és informat explícitament que el VENEDOR no és el fabricant dels productes presentats en el LLOC DEL VENEDOR i que el VENEDOR no és responsable per els productes defectuosos.

En conseqüència en cas de danys a una persona o defecte del producte, només la responsabilitat del fabricant serà solicitada per el consumidor, respecte a la informació en l'envàs del producte.

El període de garantia és d'un any (1 any). Queden exclosos d'aquesta garantia, tots els productes reparats o modificats per el client o per qualsevol altra empresa diferent als proveïdors seleccionats per el VENEDOR.

La garantia podrà ser ampliada segons disposat en el magatzen i en la pàgina web, secció taller.

Plaç de retractació

El plaçde retractació que la Llei le otorga al Client en el cas de compra de bens és de set (7) dies cabals a partir de la data de recepció de la seva comanda. Durant aquest plaç, el Client pot tornar, per conta seva, sense cap penalització, el o els Productes que no li convinguin.

En aquest cas, el Client pot triar entre el reembols de la quantitat pagada, a canvi de la devolució del o dels Productes i l'intercanvi del o dels Productes demanats. Queda entès que el o els Productes tornats, a càrreg del Client, han d'estar en bon estat, així com van ser entregats per EL VENEDOR.

Els productes sensibles (per exemple  DVD, CD, software) no poden ser oberts, amb la finalitat que el consumidor pugui exercir el dret de retractació.

Només els preus del o dels productes comprats es tindran en compte, amb reserva de què els productes siguin tornats complerts en el seu  embalatge d'origen i en un estat similar al seu estat d'origen. No s'acceptarà cap devolució si ha contactat abans amb els nostres serveis per E-mail i obtenint un número de Devolució. Tot paquet remès sense núnero de Devolució (DMA - Devolució de Material Autoritzat ) serà rebutjat. A falta d'aquest acord EL VENEDOR rebutjarà la recepció de tot producte amb devolució incomplerta o sense número DMA. En tot cas, les despeses i riscos de les devolucions són a càrreg del client.

Les devolucions s'efectuaran a L'ADREÇA DEL VENEDOR - El dret de devolució no podrà exercirse per: - Els articles tornats incomplerts, deteriorats, trencats o bruts per part del client no seran decepcionats, o el preu de la devolució serà disminuït. Una vegada es recepcioni el paquet per els nostres serveis, el reembolsament s'efectuarà.

Reserva de propietat

L'ús de marques registrades en aquest lloc està estrictament prohibit.

Causes de força major

Cap de les Parts serà responsable per l'incumpliment total o parcial o per el retraç en el cumpliment de les seves obligacions, de conformitat amb aquest contracte, provocats per causes externes, fora del seu control (Causes de Força Major).

Es considera que dins de les Causes de Força Major s'han  d'incloure, sense cap limitació: guerra, motins, insurrecció, alteracions severes en la seguretat d'interent, falles tècniques, accessos no autoritazats i/o intrusions en els servidors dels Lloc Web, vagues de tota mena i falles telefòniques o de computadora.

Si alguna de les Parts fa menció d'un Cas de Força Major, haurà de notificar a l'altre Part en un plaç de deu dies hàbils, sobre el succés o de l'inminent succés de dit Cas.

Les Parts estan d'acord en mantenirse en comunicació de manera oportuna, per a determinar conjuntament els termes i condicions per omplir una comanda, si arriba a passar algun Cas de Força Major.
Després d'un (1) mes d'interrupució degut a algun Cas de Força Major, EL VENEDOR podrà prendre la decisió de cancelar la (les) comanda (es), en aquest cas reembolsarà al Comprador si aplica la situació.

Divisibilidad

Si una o més disposicions d'aquestes Condicions Generals de Venda es considera o declara invpalida d'acord amb la llei, regulació o després d'un fallo inapelable remès per una cort amb jurisdicció, les demés disposicions conservaran el seu abast i vigència absoluts.

No renunciació

Si una part no senyala que no pot cumplir una(es) de la (es) olbigació (ns) llistada (es) en les presents condicions generals, queda obligada a cumplir la (es) obligació (ns) citada (es).

Legislació aplicable

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d'aplicació en el dispusat en aquest contracte en matèria de interpretació, validesa i execució.

En cas de controvèrsia o reclamació, el consumidor es dirigirà principalment al VENEDOR per a trobar una solució amistosa.

Confidencialitat i Protecció de dades

En cumpliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades per el Comprador formaran part del fitxer de clients del Venedor, on les seves finalitats són el manteniment de la relació contractual, el control i la festió de les vendes i els seus corresponents cobraments. El Venedor tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat i es compromet a no utilitzarles amb una finalitat diferent a aquella per la que han estat  agafades, així com a conservarles amb les degudes mesures que garantitzcin la seguretat i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

El Venedor es compromet a guardar el secret professional respecte als les dades personals, fins i tot una vegada finalitzada la relació contractual.

el Comprador autoritza al Venedor a conservar les seves dades durant un període de cinc anys una vegada complerta la prestació contractual.

El Comprador té la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició dirigint una comunicació per escrit a l'atenció del VENEDOR o a través del lloc web, secció "El seu Compte".

Reglament dels litigis

Qualsevol comanda realitzada a través de la tenda onlin DEL VENEDOR és amb l'acord del client, sense limitació, a les condicions de venda del VENEDOR. 
Les presents condicions de venda en línia es someten a la llei Espanyola.

En cas de litidi, la competència s'assigna als tribunals competents de la seu del VENEDOR tot i la pluralitat de demandants o trucada en garantia.